Via Ferrata og allemannsretten

Via Ferrata i Loen
Anne Rudsengen på vei opp Via Ferrata i Loen. Bak ses den luftige hengebrua Gjølmunnebrua. Foto: Arnt Flatmo

Bøyler, bolter, stiger, ståltau (wire) og hengebruer har det siste århundret gjort det mulig å passere gjennom vanskelige fjellområder i Alpene. Sikker forflytning av militære tropper var forløperen til Via Ferrata – et italiensk uttrykk for «jernvei». I dag er disse rutene boltreplass for bratt friluftsliv. Norge har allerede en håndfull klatrestier, flere er på gang.

Tilrettelegging med stål og jern, stiger og fastmonterte ståltau i naturen reiser mange spørsmål – og er kilde til konflikter. Hvem skal ha adgang til klatrestien? Hvilke sikkerhetsregler gjelder? Kan det kreves betaling? Kan man pålegges å bruke guide fra et bestemt firma? Hvem har ansvaret for vedlikeholdet? Denne artikkelen er ikke et innlegg for eller imot Via Ferrata, men handler om hvordan man skal gå frem for å etablere slike klatrestier på lovlig vis.

Den korte versjonen er at tilrettelegging i naturen over en lengre strekning med bolter, bøyler, stiger og bruer er tiltak utendørs som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven. Den gode siden av dette er at mange av de vanligste konfliktene (om betaling, adgangsbegrensning, sikkerhetsregler og vedlikehold) kan ryddes av veien i forkant gjennom kommunens saksbehandling.

Se sjekkliste for kommuner og initiativtakere nederst i saken.

Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og sikrer at enhver har rett til å ferdes til fots i naturen (friluftsloven § 2), forutsatt at det ikke finnes andre lovfestede begrensninger eller forbud (friluftsloven § 19). Grunneieren har ikke lov til å stenge utmarka for lovlig ferdsel (friluftsloven § 13). En Via Ferrata ligger nok oftest i såpass bratt lende at det ikke vil være i veien for annen ferdsel. En etablert sti eller klatrerute hindrer ikke etableringen av en Via Ferrata, men slike interessemotsetninger er noe av det som bør vurderes i den kommunale søknadsbehandlingen. Allemannsretten forutsetter at man tar naturen som den er. Å anlegge en Via Ferrata krever derfor alltid grunneierens tillatelse, på samme måte som merking og skilting av en sti eller bolting av en klatrerute. All grunn i Norge eies av noen. Eieren er ikke alltid en privatperson, men like ofte kommunen, staten, et sameie, en stiftelse, et aksjeselskap eller en allmenning.

Tiltak som krever offentlig tillatelse. Hvis grunneieren gir tommel opp for etablering av en klatresti, hva har da kommunen med saken å gjøre? Veien inn i plan- og bygningsloven går via definisjonen av tiltak i § 1-6, som blant annet omfatter oppføring av konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep. Terskelen for hva som kan gjøres uten å spørre kommunen først, er lav. Reglene om søknadsplikt står i lovens kapittel 20, og detaljene finnes i byggesaksforskriften. For tiltak utendørs er det bare nokså små og beskjedne konstruksjoner som er fritatt for søknadsplikt. Dette står i byggesaksforskriften § 4-1 bokstav d og omfatter blant annet oppføring av mindre levegger og forstøtningsmurer, samt mindre fylling eller planering av terreng. Etablering av klatrebolter, rapellfester eller sikring av en enkeltstående vanskelig passasje med rekkverk eller fast tau vil ikke være søknadspliktig. Det er anleggets samlede omfang som skal vurderes. Tilrettelegging over flere hundre løpemeter, kanskje opp mot en kilometer, fastmontering av flere hundre kilo stål og jern m.v. vil utvilsomt utgjøre et søknadspliktig tiltak, selv om klatrestien også har passasjer underveis som er uten tilrettelegging. Naturinngrepet er ikke nødvendigvis så stort (borring av noen hull i fjellet), men konstruksjonens totale omfang er årsaken til at anlegging av en Via Ferrata er søknadspliktig.

Arealplanen for området utgjør den aller viktigste forutsetningen for hva som kan tillates, både hjemme i din egen hage og ute i naturen. Steder der det er aktuelt med Via Ferrata vil som regel ligge i såkalte LNF-områder i kommuneplanens arealdel (arealer for landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). Her kan det gis tillatelse til tiltak for friluftslivet: Anlegging av en bru over en elv, bygging av en gapahuk eller sikring av en sti vil være i samsvar med arealformålet. Men så snart det er snakk om å etablere en konstruksjon som ikke kan brukes fritt av alle, vil dette i seg selv være i strid med arealformålet og derved utløse søknadsplikt. Gjennom tillatelsen som gis, kan kommunen sikre at klatrestien ikke bare forvaltes utfra næringsinteresser og at friluftslivet stenges ute. I noen tettstedsnære områder kan det kanskje være aktuelt med en egen reguleringsplan for å rendyrke et område som kommersiell klatrepark (på samme måte som fornøyelsespark eller badeland). For en Via Ferrata i fjellet vil den mest nærliggende fremgangsmåten likevel være søknadsbehandling basert på kommuneplanens arealdel. I nasjonalparker og andre verneområder kan naturligvis ingenting settes i sving uten klarsignal fra vernemyndighetene.

Hensikten med søknadsplikten er blant annet at kommunen før tiltaket gjennomføres kan avveie ulike interesser knyttet til arealbruken, og eventuelt sørge for at tiltaket tilpasses andre samfunnsinteresser. Gjennom søknadsprosess og tillatelse kan det blant mye annet avklares hvilen informasjon som skal gis til publikum om vilkår for bruk av anlegget, opplysninger om alternative traseer, ordens- og sikkerhetsregler, bestemmelser om tilbakeføring dersom anlegget ikke lenger vedlikeholdes m.v. Søknadsplikten sikrer klarhet i hvem som er tiltakshaver. Konstruksjonene i en Via Ferrata omfattes av kravene i Byggteknisk forskrift. Klatrestien omfattes også av produktkontrolloven, og den ansvarlige har plikt til å treffe rimelige tiltak for å forebygge at innretningene som er tilgjengelig for publikum ikke medfører helseskade.

Det sentrale er at grunneier i samarbeid med eventuell initiativtaker ikke på egenhånd, uten kommunens tillatelse, kan etablere en større konstruksjon i et LNF-område, og samtidig foreta vurderinger om behovet for adgangsbegrensning som følge av sikkerhet osv. Og – det er kanskje unødvendig å nevne – kravet til søknad og tillatelse gjelder også når kommunen selv er initiativtaker eller grunneier.

Betaling for bruk. Igjen, hva med allemannsretten? Det står i friluftsloven at alle har rett til å ferdes fritt i naturen. Da kan vel ingen nekte meg adgangen til en Via Ferrata, kreve at jeg har med guide, eller forlange betaling? Problemstillingen er kjent fra alle sider av friluftslivet. Når det tilrettelegges utendørs for én spesialaktivitet, innskrenkes samtidig ofte mulighetene for mer allment friluftsliv. Golfbaner, klatreparker og badeland er eksempler på dette. Betaling for bruk av tjenester eller anlegg utover det å bruke naturen ”som den er” vil være tillatt. I alpinbakken må man betale for heisen, selv om det ellers er lov å ferdes fritt. Men grunneiere eller deres avtaleparter kan ikke etablere slike betalingsordninger på egen hånd. Når kommunen gjennom byggesaksbehandlingen åpner for tilrettelegging som krever brukerbetaling, er dette en ordning som går foran allemannsretten til fri ferdsel. (Forkjørsretten følger av friluftsloven § 19). I utmark der det er gjort tilrettelegging som ikke er søknadspliktig må eventuelle betalingsordninger godkjennes av kommunen og vedtas gjennom lokal forskrift (friluftsloven § 14). Dette kan for eksempel være aktuelt for en opparbeidet teltplass med toalettfasiliteter eller lignende.

Sjekkliste for kommuner og initiativtakere som ønsker å etablere en Via Ferrata

 • Ligger traseen i verneområde eller dekkes av restriksjoner med hjemmel i naturmangfoldloven?
 • Innhente tillatelse fra grunneier
 • Detaljert beskrivelse av tiltaket – behov for terrenginngrep, masseforflytning, sprenging, boring, installasjonenes vekt og materialtype, antall løpemeter wire m.v.
 • Vanligvis tilstrekkelig å søke om tillatelse med utgangspunkt i kommuneplanens arealdel. Får tiltaket vesentlige virkninger for miljø og samfunn, må det på forhånd utarbeides egen reguleringsplan (plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd).
 • Skal motorkjøretøy benyttes, helikoptertransport av fjellboringsmaskiner eller materialer til konstruksjonene? I så fall må tiltaket også klareres etter lov om motorferdsel i utmark.
 • Hindrer tiltaket annen ferdsel eller alminnelig friluftsliv? I så fall – hva kan gjøres for å avbøte ulempene? Hvilke prioriteringer skal gjøres i møte med eksisterende stier eller andre klatreruter?
 • Hvilke sikkerhets- og ordensregler og eventuelle betalingsordninger er ønskelige? Hvordan skal disse forankres i tillatelsen og kommuniseres til publikum?

Dette er allemannsretten

Allemannsretten er en samlebetegnelse på retten alle og enhver har til å være i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen.

Friluftslovens formål

Allemannsretten sikrer retten til ferdsel i naturen. Foto: Marianne Reusch

Allemannsretten består av tre hovedelementer: Ferdselsretten, oppholdsretten og høstingsretten.

Eksempler på allemannsrettigheter er å gå til fots eller på ski, i skogen, langs sjøen eller på fjellet. Allemannsretten gir også muligheten til blant annet å bade, telte, tenne bål, fortøye båt, høste ville bær og blomster, samt fritidsfiske i sjøen.  Retten til sykling og ridning er mer begrenset enn retten til å ferdes til fots. Jakt og innlandsfiske er som hovedregel grunneierens rett. Motorisert ferdsel er ikke en del av allemannsretten.

Historie. Allemannsretten har dype røtter i vår kulturarv. Dette er tidligere uskrevne regler (sedvanerett). De fleste reglene om allemannsretten ble lovfestet med friluftsloven i 1957.

Hovedregel. Allemannsrettens hovedregel står i friluftsloven § 2 første ledd: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.» Den generelle hensynsregelen står også i friluftsloven § 11:

«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.»

Brudd på hensynsregelen eller andre bestemmelser i friluftsloven er straffbart, se friluftsloven § 39.

Unntak. Mange andre lover spiller imidlertid også inn når man skal avgjøre hva som er lov og ikke lov i naturen. Viktige lover for å forstå allemannsretten er også blant annet: vannressursloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, brann- og eksplosjonsvernloven og plan- og bygningsloven. Eventuelle unntak eller begrensninger i retten til ferdsel, opphold og høsting, fastsatt i lov eller forskrift, går foran allemannsrettens generelle hovedregler, se friluftsloven § 19. Det finnes mange lokale begrensninger i retten til å ferdes i utmark, for eksempel særregler om båndtvang, bålforbud, drikkevannsrestriksjoner eller regler i naturvernområder. Derfor er det viktig å sette seg inn i forholdene på stedet.

Tilrettelegging. Allemannsretten forutsetter at man tar naturen som den er. Tilrettelegging for friluftsliv krever som regel samtykke fra grunneieren. Ofte må man også ha tillatelse fra offentlige myndigheter.

Andre land. Det er en myte at allemannsretten er et særnorsk fenomen. Begrepet allemannsrett finnes både i svensk, finsk og islandsk lovgivning. Mange andre land har også lovfestede rettigheter til å ferdes på privat eiendom uten grunneierens samtykke.

-o0o-

Flere detaljer? Se allemannsretten fra A til Å.

Les også om allemannsretten i Store norske leksikon.

Stiens rettsvern

Hvordan sikres truede stier?

Den juridiske ryggsekken

Den juridiske ryggsekken –  hjelp for truede stier. Foto: Marianne Reusch

Folk har gått på den stien i alle år. Så bygges det ut eller tilrettelegges for andre aktiviteter. Stien sperres eller forsvinner. Hva gjør man da?

Allemannsretten til fri ferdsel i utmark gjelder både stier, og utenfor stier.

Friluftsloven har regler om hva det er lov å gjøre på en sti, men ingen regler som verner selve stien. Friluftsloven § 2 andre ledd sier at det er lov å sykle og ri på stier i utmark, men ikke utenfor stien. Friluftsloven § 3 a har regler om ferdsel gjennom innmark, på sti eller vei. Dette gjelder bare så lenge stien eksisterer. Loven pålegger ingen plikt til å bevare stien. Den kan forsvinne som følge av annen lovlig aktivitet, som oppdyrking eller utbygging.

Hevd
Det finnes muligheter for etablering av ferdselsrett gjennom hevd. Men det er vanskeligere enn mange er klar over. Reglene står i hevdsloven fra 1966, og det er flere vilkår som må være oppfylt. Hevd påberopes ofte for domstolene, men terskelen er høy for å få gjennomslag for at en ferdselsrett er etablert ved hevd.

Merking og skilting bidrar til at stien brukes og holdes ved like. Slik tilrettelegging kan bare gjøres med tillatelse fra grunneieren. Kommunen kan unntaksvis treffe beslutning om merking og skilting mot grunneierens vilje, etter reglene om inngrepsløyve i friluftsloven § 35. Tanken bak denne bestemmelsen er at en enkelt grunneier ikke skal kunne hindre fremføringen av en sammenhengende trasé som berører mange eiendommer. Hovedregelen er at man alltid først skal forsøke å finne en løsning basert på frivillig avtale. Merking og skilting er uansett ingen garanti mot at stien må vike.

Arealplaner
Kommunens arealplaner og reglene i plan- og bygningsloven inneholder ofte det beste verktøyet for å sikre stier og ferdselsmuligheter gjennom områder som er under press. I kommuneplanens arealdel kan arealformål kombinert med hensynssoner og eventuelt planbestemmelser legge grunnlaget for at en sti eller ferdselsåre skal holdes åpen, og eventuelt skiltes eller merkes gjennom et område som bygges ut. Tilsvarende kan gjøres på et mer detaljert nivå i reguleringsplan, ved å kombinere arealformål med hensynssoner og planbestemmelser.

Se også tidligere artikler:

 

Lysløypa for alle

Henrik Romsaas i Tromsø kommune har funnet formelen som gjør at alle skal være velkommen i lysløypa.

??????????????????????????????

Prosjektleder Henrik Romsaas i Tromsø kommune ønsker både fotgjengere og syklister velkommen i lysløypa. Det krever klok tilrettelegging og hensynsfylle brukere. Foto: Stian Saur

Kortere og mildere vintre gjør skiløyper til et knapphetsgode mange steder. Debatten raser om hva som egentlig er lov å gjøre i en preparert skiløype. Fotgjengere, syklister, ryttere, barnevogner og hundespann kjemper om de samme strekningene.

Det juridiske utgangspunktet er klart nok. Allemannsretten til fri, umotorisert ferdsel, enten det er til fots, med tråsykkel, sparkesykkel, ski, truger, sparkstøtting eller annet, gjelder bare så lenge man ikke utøver skade eller er til ulempe for andre. Friluftsloven § 2 sier: I utmark kan enhver ferdes (…) når det skjer hensynsfullt. Rammene for lovlig ferdsel trekkes opp i friluftsloven § 11, den alminnelige hensynsregelen. Problemene oppstår gjerne med tilrettelegging for bestemte aktiviteter.

GåsoneskiltTilrettelegging betyr prioritering. Når det på lovlig måte legges til rette for en bestemt aktivitet, som golfbaner, alpinanlegg, ballbaner, klatreparker eller lignende, begrenses samtidig mulighetene for at andre grupper kan utfolde seg fritt i samme område. Du kan kanskje fortsatt ferdes over golfbanen, men den fine teltplassen har gått tapt. Maskinpreparerte langrennsløyper forutsetter både tillatelse fra grunneieren og det omfattes av regelverket om motorferdsel i utmark. Når løypene er lovlig etablert og preparert, vil det være et brudd på friluftslovens hensynsregel å ri, gå eller sykle i traseen dersom det fører til at den ødelegges. Det gjelder både klassisksporene og fristilsonen. Dette er tilretteleggingens paradoks. Når forholdene blir gode for én aktivitetstype, begrenses samtidig mulighetene for andre.

Jeg har dårlig skiteknikk, faller ofte, da ødelegger jeg løypa og bryter loven?

Ingen fare. Pulk, fiskebein, ploging, knall og fall er godt innenfor det lovlige. Man kan helt fritt utfolde seg i tråd med den aktiviteten det er tilrettelagt for.

Løsninger. Heldigvis er det muligheter for å forebygge konfliktene. Mange steder velger man å skilte med klarere «kjøreregler», som anmoder publikum om å ikke tråkke eller sykle i traseen når den er preparert for skiløping. Endel kommuner har vedtatt lokale forskrifter som regulerer bruken av løypene mer detaljert. Se for eksempel forskrift om adferdsregler for lysløype i Grimstad.

Tromsø kommune er ikke som andre kommuner. Vanligvis ligger marka og friområdene i utkanten av bebyggelsen. I Tromsø er det motsatt: Byen ligger rundt, og marka er i midten. De geografiske forholdene på Tromsøya gjør at den 10 kilometer lange lysløypa er svært attraktiv for ulike brukere. Mange bruker løypa til og fra jobben. Men ikke alle går på ski.

Henrik Romsaas, prosjektleder i Tromsømarkaprosjektet forteller: Når lysløypa er snødekt, er den et idrettsanlegg, samtidig er den transportåre og skal kunne brukes til rekreasjon. For syklister og fotgjengere har vi etablert en 1,5 meter bred gåsone i ytterkant av løypa. Tromsø kommune har jobbet aktiv med positiv tilrettelegging, forklarer Romsaas. Vi styrer unna forbud, men er samtidig helt klare på at publikum må respektere tilretteleggingen. Løypa skal ha best mulig skiforhold. Det er lov å gå til fots i lysløypa, men ikke i klassisksporene eller i fristilsonen i midten. Det gjelder egentlig ikke noe annet her enn i andre idrettsanlegg, sier Henrik Romsaas. Du tar ikke med sykkelgruppa ut på fotballbanen der andre trener, og du strør ikke sand på skøytebanen. Han understreker at de bare er underveis, og ikke i mål, med tilretteleggingen. Flere steder mangler gåsone og det må fortsatt informeres og jobbes mot alle brukergrupper. Les også om lysløypesaken i lokalpressen.

Den initiativrike prosjektlederen har vist at positiv og aktiv kommunikasjon mot alle brukergrupper virker. Før jul ble han kåret til årets tromsøværing. På tampen av fjorårets sesong gikk bildene verden rundt, da Romsaas kjørte svært lettkledd på ski ned fra en fjelltopp i Tromsø.

Det er viktig at folk respekterer tilretteleggingen og senker skuldrene. Da får vi harmoni, fredelig sameksistens – og så gode skiløyper som mulig, avslutter friluftsdiplomaten.

Se også: Skiløyper – hva er lov å gjøre i dem?

Fyrverkeri for alle?

Nyttårsraketter og festfyrverkeri på andres eiendom – trenger du grunneierens tillatelse?

Stjerneskudd

Stjerneskudd. Foto: Marianne Reusch

Omsetning og bruk av fyrverkeri er strengt lovregulert. Viktige detaljer finnes i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

Først og fremst har alle og enhver en lovbestemt plikt til å vise aktsomhet, slik at brann, eksplosjon og ulykke forebygges. Dette er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 5.

I en veiledning om fyrverkeri utarbeidet av Direktoratet for brann- og elsikkerhet i samarbeid med Norsk Pyroteknisk Bransjeråd er det presisert:

«Oppsetting av raketter, avbrenning av større mengder fyrverkeri, illuminasjon med fakler og lignende må ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra leder av brannvesenet.»

Lokale regler. Mange steder reguleres bruken av fyrverkeri av lokale forskrifter eller politivedtekter. I Trondheim kommune er det for eksempel fastsatt i politivedtektene at det er forbudt å bruke fyrverkeri på offentlig sted uten politiets tillatelse. Forbudet gjelder imidlertid ikke på nyttårsaften. De fleste kommuner har lignende bestemmelser.

Så lenge fyrverkeriet er lovlig kjøpt og forsvarlig håndtert, og det ikke finnes lokale forbud eller begrensninger, kan du benytte det på steder der du har lovlig adgang, for eksempel i utmark. Bålreglene gir nærmere veiledning.

Godt nyttår rundt leirbål, med fakler, stjerneskudd og forsiktighet!

This entry was posted on 31. desember 2014. 1 kommentar

Gull, gråstein, fossiler og meteoritter

Kan du ta med deg en sjelden fossil eller en verdifull meteorittstein hjem fra turen? Og hva hvis du gjør et gullfunn?

Gråstein3

Håndstykke. Steiner i naturen tilhøres vanligvis grunneieren. Men du kan ta med deg en bit til steinsamlingen. Foto: Marianne Reusch

Eiendomsretten til mineraler faller i to hovedgrupper. Mineralloven skiller mellom det som tilhører staten og det som tilhører grunneieren. Statens mineraler er oppregnet i mineralloven § 7, og omfatter i hovedtrekk metaller med egenvekt på 5 gram per kvadratcentimeter eller høyere. Grunneierens eiendomsrett er negativt avgrenset. Det vil si at alle mineraler som ikke eksplisitt tilhører staten, er grunneierens.

Leterett og varslingsplikt. Det følger av mineralloven § 8 at enhver har rett til å lete etter mineralske forekomster på fremmed grunn. Forutsetningen er at grunneieren varsles, se mineralloven § 10. For å gå en vanlig tur i skogen eller på fjellet trenger man imidlertid ikke varsle grunneieren. Her kan det være en uklar overgang. I lovforarbeidene står det (Ot.prp. nr. 43, 2008-2009 s. 55): «Det er vanskelig å si eksakt hvor grensen mellom utøvelse av allemannsretten og leteretten etter mineralloven skal trekkes.»

Eierløse håndstykker. Mineralloven regulerer ikke situasjonen der man som ledd i utøvelse av allemannsretten finner et håndstykke i naturen og vil ta det med hjem til steinsamlingen. Dette fremgår av lovens forarbeider (Ot.prp. nr.43, 2008-2009, s. 41, 52 og 132). Hvis mineralloven ikke løser spørsmålet om man kan ta med seg en stein fra naturen – hvilke regler gjelder da?

Høstingsretten Allemannsretten er et begrep som brukes til å betegne den rett alle og enhver har til ferdsel og opphold i naturen, samt retten til å høste visse naturprodukter, uavhengig av hvem som eier grunnen. Høstingsretten forbindes først og fremst med retten til å plukke ville bær og blomster, men gjelder også mindre mineralbiter. Steinsamling på hobbybasis har lange tradisjoner som en uskyldig nyttesrett i naturen, og antas å være tillatt på sedvanerettslig grunnlag (NOU 1996:11 s. 184).

Fri ferdsel Første forutsetningen er at man har lovlig adgang til å ferdes i området. Friluftsloven § 2 fastsetter at det er fri ferdsel i utmark. Ferdsel i innmark må ha grunneierens tillatelse, men vinterferdsel på frossen mark er tillatt etter friluftsloven § 3.  Lokalt kan det være bestemmelser som begrenser ferdselsretten eller forbyr fjerning av stein, mineraler og fossiler. Slike regler finnes i en del verneområder, og går foran allemannsretten til ferdsel og høsting, se friluftsloven § 19.

Meteorittsteiner Steiner som faller ned på jorden fra verdensrommet er ikke uttrykkelig nevnt i lovgivningen, og eiendomsretten til disse er ikke diskutert verken i minerallovens eller naturmangfoldlovens forarbeider. Justisdepartementets lovavdeling vurderte det slik i en sak fra 1999, uten å ta stilling til eiendomsretten: «En enkelt forefinnende meteorittstein av håndterlig størrelse må etter vår vurdering tingsrettslig sett normalt betraktes som en egen løs gjenstand, med den konsekvens at enhver er berettiget til å lete etter den (på en for grunneieren uskadelig måte der allmenn ferdsel er tillatt) uten å måtte søke hjemmel i bergverksloven.»

Koraller.1

Koraller til steinsamlingen?. Foto: Marianne Reusch

Størrelsen på steinen har betydning. Veier den over 70 kilo, som Altameteoritten fra 1902, eller er den så liten at du kan du ta den med deg i lomma? Det naturlige utgangspunktet er at steinen tilfaller eieren av grunnen den faller ned på, ut fra prinsippet om at eiendomsretten er negativt avgrenset, dvs. at eiendomsretten omfatter alt som ikke er uttrykkelig unntatt. Eiendomsretten omfatter vanligvis det som tilføyes fra naturens side, for eksempel elveavsetninger eller løsmasser fra ras. Lov om hendelege eigedomshøve § 8 og § 9 bygger på denne løsningen når flom, ras eller andre særlige naturhendelser fører noe fra en eiendom til en annen. Meteoritter kan inneholde ulike mineraler, og er den stor  vil spørsmålet om eiendomsrett kunne avhenge av innholdet og løses etter mineralloven § 7 . Men også i disse tilfellene kan turgåeren tilegne seg mindre stykker som dukker opp på turen. Allemannsretten til å ta med seg mineralske håndstykker er et unntak fra utgangspunktet om at mineralressursene enten tilhører staten eller grunneieren.

En neve gull? Retten til å ta med seg et håndstykke til steinsamlingen er ikke overførbart til for eksempel gull og andre åpenbart verdifulle metaller. For lovens utgangspunkt er klar: Etter mineralloven § 7 har staten eiendomsrett til gull, mens gull i løsmasser (alluvialt gull) tilhører grunneieren. På Finnmarkseiendommens grunn er det laget egne retningslinjer for gullvasking. Sitter du ved elvebredden, siler sand mellom fingrene, og vasker ut noen gullfnugg i en panne, kan du nok beholde det som en souvernir. Men forøvrig er det er straffbart å ta med seg deler av andres eiendom. I den nye straffeloven (2005) § 323 er unntaket for allemannsretten beskrevet slik: ”Tilegnelse av naturprodukter, herunder stein (…), av liten eller ingen økonomisk verdi under utøvelse av lovlig allemannsrett, straffes likevel ikke.»

Både fossiler og meteorittsteiner kan være verdifulle på samler- og museumsmarkedet. De kan dessuten ha vitenskapelig verdi uavhengige av den økonomiske verdien. Men straffeloven (2005) § 323 har ikke hatt dette i tankene. Bestemmelsen ble tilføyd ved lov 19. juni 2009, men den har ennå ikke trådt i kraft. Den vil derfor eventuelt bare kunne tillegges vekt som tolkningsmoment. Fossiler og meteorittsteiner er som sagt ikke særlig regulert verken i mineralloven eller naturmangfoldloven. I mangel av klarere lovgrunnlag vil man derfor inntil videre kunne legge til grunn at «finneren er vinneren» av mindre mineralske håndstykker av den typen som nevnes her. Dersom dagens løsning ikke er ønskelig, er det en oppgave for lovgiver å endre reglene.

Hobbygeologens sjekkliste til allemannsretten ser slik ut:

 • Er det lovlig å ferdes i området?
 • Er steinen så liten at den kan medbringes uten hjelpemidler (håndstykke)?
 • Finnes det lokal regulering av spørsmålet, for eksempel verneforskrifter som forbyr uttak av steiner og fossiler?
 • Har funnet åpenbar økonomisk verdi (for eksempel gull)?

Kort oppsummert: Håndstykker av stein og mineraler du finner under lovlig ferdsel i naturen kan beholdes.

Bobilen og allemannsretten

Overnatting langs veien. Hvilke regler gjelder?

Bobil med lovbokLes saken på Vi menn Bobil.

Mange skogs- og fjellveier er åpne for bilkjøring, eventuelt mot betaling av veiavgift. Vanligvis er det opp til grunneieren å avgjøre hvem som får lov å kjøre på private veier. Reglene står i friluftsloven § 4. Langs offentlig vei er det tillatt å parkere i utmark, forutsatt at parkeringsmulighetene ikke er begrenset gjennom offentlige trafikkskilt eller på annen lovlig måte.

Lokale regler

Vær oppmerksom på at lokale forskrifter kan har regler som avviker fra friluftslovens gerenelle utgangspunkt. Her er noen eksempler: I Drangedal er overnatting i bobil forbudt langs en nærmere angitt strekning langs Riksveg 358. Hitra kommune har en egen campingforskrift som har restriksjoner på både telting og bobilparkering langs riksvei, fylkesvei og kommunale veier, på offentlige friområder og parkeringsplasser, i strandsonen m.v. Engerdal kommune har en egen forskrift som regulerer motorisert fricamping. I Rennebu kommune er det forbudt å telte og parkere med bobil langs elven Orkla.

Parkeringsforbud må ha et rettslig grunnlag. Grunneieren kan ikke på egen hånd sette opp skilt og forby ellers lovlig parkering i utmark.