Idrettskonkurranser i utmark

Når er grunneierens samtykke nødvendig?

Mål

Grunneieren må samtykke «hvor sammenstimling av folk må påreknes». Foto: Christian Reusch

I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Dette er allemannsrettens hovedregel, nedfelt i friluftsloven § 2. Syklister og ridende kan etter den samme bestemmelsen også ferdes relativt fritt, men må holde seg til stier og veier. Leser man denne bestemmelsen alene er det fort gjort å trekke feilslutningen at det er uhindret adgang til å arrangere skirenn, terrengløp eller sykkelritt uten å involvere grunneieren.

Organiserte aktiviteter. Det finnes ikke noe generelt forbud i friluftsloven mot å drive med lovlige aktiviteter i organiserte former, for eksempel konkurranser. Et lite unntak er bestemmelsen i friluftsloven § 3a som ble innført ved en lovendring i 2011. Her ble det på bestemte vilkår åpnet for ferdsel på vei og sti i innmark som leder til utmark. Denne retten gjelder ikke for sykkelløp.

Grunneieren må gi tillatelse. Idrettskonkurranser reguleres nærmere i friluftsloven § 10. Grunneierens samtykke må blant annet innhetes for steder som sperres av, eller benyttes som samlingsplass, start- og målområde. Grunneierens samtykke er også nødvendig «hvor sammenstimling av folk for øvrig må påreknes». I arrangementer med et betydelig antall deltakere vil kravet til samtykke i praksis kunne gjelde hele traseen.

Forarbeidene til friluftsloven legger opp til et strengt regime. I 1954 skrev komiteen som utarbeidet loven:

«De siste årtiers stadig stigende utfart har gjort det alminnelig å henlegge møter og stevner, særlig da idrettsstevner, ute i skog og mark. For såvidt er det nok å vise til alle de sportskonkurranser i form av skirenn, orienteringsløp etc. som jevnlig avholdes og som ofte teller hundrevis av deltakere.»

Orienteringsløp

Arrangementer som volder skade eller ulempe for eier, bruker eller andre må ha grunneierens samtykke. Foto: Christian Reusch

Friluftskomiteen skrev også: «[D]et kan ikke være noe urimelig krav til arrangørene av idrettsstevner, friluftsmøter osv., at de på forhånd innhenter samtykke fra eieren eller brukeren.»

Kravet til samtykke fra grunneieren kan variere, blant annet avhengig av om arrangementet går i terrenget, på sti, eller på vei. Orienteringsløpet vurderes i lys av terrengslitasje og skogforyngelse. Sykkelrittet vurderes i lys av den bruken som ellers foregår på veien. Felles for store morsjonsarrangementer er at allemannsretten til fri ferdsel i utmark bare gjelder innen rammene av den alminnelige hensynsregelen i friluftsloven § 11: «Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn  skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade.» Arrangementer som går utenfor denne rammen må på forhånd innhente grunneierens samtykke. Sentrale momenter i vurderingen vil blant annet være: Antall deltakere (det er forskjell på hundre og tusen), terrengets beskaffenhet (tørt, vått?), konflikt med andre interesser (populært turterreng?), hastighet (sykkelløp på skogsveier), forventet tilstrømning av tilskuere, m.v.

Fritt frem. Det finnes mange konkurranser som kan arrangeres uten at grunneieren først må kontaktes. Treningsløp og konkurranser med begrenset omfang som ikke fører til nevneverdig terrengslitasje, og heller ikke kommer i konflikt med det alminnelige friluftslivet, kan gjennomføres innen rammene av ferdselsretten i friluftsloven.

Den viktigste oppsummeringen er at det ikke finnes et generelt fasitsvar på adgangen til å arrangere idrettskonkurranser i utmark. Hvert enkelt arrangement må vurderes konkret.

4 tanker om “Idrettskonkurranser i utmark

 1. Takk! Det er klargjørende. Et moment som sjelden spesielt nevnes i lover/forskrifter er det med høflighet og generelt god kontakt med skogeiere. Det er lurt å sikre seg ved tidlig kontakt med eier, da får man loddet stemningen, og man får gode tips for et bedre arrangement. Skogeiere er som folk flest, man liker å bli spurt. Så her er det helt sikkert best å legge lista lavt for grunneierkontakt. Et praktisk problem kan i noen tilfeller være at det er mange grunneiere å forholde seg til, i verste fall mange stripegrunneiere. Et annen utfordring kan være at mange skogeiere (muligens rundt halvparten på landsbasis) ikke «bor i bygda», og kanskje heller ikke har så god kjennskap til eget terreng. Dette får man et inntrykk av når man begynner å planlegge. Får man tak i noen viktige grunneiere der man skal arrangere noe (eller en skogeierforening), så vil de sikkert rettlede videre om hvordan man skal gå fram.

 2. Minner om at nasjonalparker, naturreservat og noen landskapsvernområder vanligvis vil ha regler som begrenser og/eller stiler krav om tillatelse fra forvaltningsmyndigheten for å gjennomføre idrettsarrangementer i verneområdene.

 3. Epost orienteringslaget har motatt angående skyte- og øvingsfelt;

  Quote: «Vi har tidligere diskutert hvorvidt allemannsretten og Friluftsloven hjemler Otra Idrettslags utplassering av orienteringsposter og bruk av disse uten at ESØF/Adm involveres.
  Forsvaret hevder at Friluftsloven og allemannsretten ikke gir slik rett. Dette begrunnes med at Forsvarets skyte- og øvingsfelter ikke er å betrakte som utmark til tross for at de ikke faller inn under en normal oppfatning av hva som er innmark, altså dyrket eller opparbeidet mark. Det slås fast fra Miljødirektoratets side at
  «….industritomter, Tivoli, militære områder og liknende er innmark…» se: http://www.miljødirektoratet.no/tema/friluftsliv/Allemannsretten/hvor-gjelder-allemannsretten

  Forsvaret eier jaktrettighetene på sine arealer og omsetter denne gjennom portalen http://www.inatur.no. Når idrettslagets aktiviteter kommer i konflikt med jakt skal idrettsaktivitetene i utgangspunket vike.
  De orienteringspostene som ble diskutert tidligere og som var forutsatt å stå ute til 25. september var ikke i konflikt med jaktsesongen. Den videre bruk av ESØF til orienteringsløp medfører slik konflikt og skal inntil videre opphøre.»

  Det aktuelle området inneholder også lysløype, turstier og er ellers svært nær bebyggelse på flere kanter. Området er mye brukt av enkeltpersoner til mosjon hele året.
  Start/samlingsplass for orienteringsaktiviteten er ikke inne på området. Det er treningsløp med 40-80 løpere området blir benyttet til.
  Er fortolkningen om «innmark» korrekt?

 4. Epost orienteringslaget har motatt angående skyte- og øvingsfelt;

  Quote: «Vi har tidligere diskutert hvorvidt allemannsretten og Friluftsloven hjemler Otra Idrettslags utplassering av orienteringsposter og bruk av disse uten at ESØF/Adm involveres.
  Forsvaret hevder at Friluftsloven og allemannsretten ikke gir slik rett. Dette begrunnes med at Forsvarets skyte- og øvingsfelter ikke er å betrakte som utmark til tross for at de ikke faller inn under en normal oppfatning av hva som er innmark, altså dyrket eller opparbeidet mark. Det slås fast fra Miljødirektoratets side at
  «….industritomter, Tivoli, militære områder og liknende er innmark…» se: http://www.miljødirektoratet.no/tema/friluftsliv/Allemannsretten/hvor-gjelder-allemannsretten

  Forsvaret eier jaktrettighetene på sine arealer og omsetter denne gjennom portalen http://www.inatur.no. Når idrettslagets aktiviteter kommer i konflikt med jakt skal idrettsaktivitetene i utgangspunket vike.
  De orienteringspostene som ble diskutert tidligere og som var forutsatt å stå ute til 25. september var ikke i konflikt med jaktsesongen. Den videre bruk av ESØF til orienteringsløp medfører slik konflikt og skal inntil videre opphøre.»

  Det aktuelle området inneholder også lysløype, turstier og er ellers svært nær bebyggelse på flere kanter. Området er mye brukt av enkeltpersoner til mosjon hele året.
  Start/samlingsplass for orienteringsaktiviteten er ikke inne på området. Det er treningsløp med 40-80 løpere området blir benyttet til.
  Er fortolkningen om «innmark» korrekt?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s