Utmark og innmark – et lynkurs

Utmark og innmark

Innmark eller utmark? Foto: Marianne Reusch

Mange lurer på hvordan man kan avgjøre om et område er innmark eller utmark (friluftsloven § 1a). De fleste diskusjoner om dette handler egentlig om hva det er lov å gjøre på stedet. Er det lov å ferdes på snarveien mellom bygningene i borettslaget? Kan man kreve avgift av brukerne i et tilrettelagt område? Er parken i byen innmark eller utmark? Og hva med gravlunden, golfbanen og langrennsarenaen? Tillatelse til å etablere en klatrepark i skogen – innebærer det også tillatelse til å sperre av området og kreve betaling for adgang? Svarene på slike spørsmål finnes ikke ved å avgjøre om området er innmark eller utmark.

Den vanligste misforståelsen om allemannsretten er at det kan trekkes direkte slutninger fra definisjonen av innmark og utmark, og til hva det er lov å gjøre der. Det følger – som juristene sier – ingen direkte rettsvirkninger av at et område regnes som utmark.

Utmark er et sentralt vilkår for å kunne utøve allemannsretten. Noen ganger er det tilstrekkelig å slå fast at dette er oppfylt, hvis det ikke finnes andre regler som griper inn. Flere rettssaker fra strandsonen er eksempler på dette. Men utmark er ofte ikke det eneste vilkåret. Først når rettigheter og plikter som følger av andre regelverk er kartlagt, kan man svare på hva det er lov å gjøre i området.

Forslaget som forsvant. Opprinnelig var friluftsloven foreslått utformet slik at sammenhengen mellom vilkåret om utmark og vilkår som følge av andre regler kom tydeligere frem i lovteksten. Forslaget til § 1 lød slik: «Ferdsel til fots er i utmark fri for enhver hele året med de forbehold som fremgår av denne og andre lover og av vedtekter og forordninger med hjemmel i sådanne lover».

I dag er dette innholdet fordelt på flere paragrafer som må ses i sammenheng. Friluftsloven § 2 om rett til ferdsel, og flere andre bestemmelser, har utmark som vilkår for forskjellige rettigheter knyttet til friluftsliv. Men selv om vilkåret om utmark er oppfylt, kan det likevel ikke trekkes direkte slutninger om hva det er lov å gjøre. Den generelle henvisningen til vilkår som følge av andre regler finnes i friluftsloven § 19.  

Viktigst å vite. Friluftslovens definisjon av innmark og utmark er utdypet gjennom flere prinsipielle rettsavgjørelser fra Høyesterett. Disse presiseringene kan ikke leses ut av lovteksten. Begrepene har sitt egent innhold i friluftsloven, og dette stemmer ikke alltid med alminnelig språkbruk.

Innmark, kort oppsummert: Arealer som benyttes til matproduksjon og nyttevekster. Den private sonen rundt bebyggelse. Områder som er tilrettelagt for en spesiell virksomhet som er uforenelig med allmennhetens bruk.

Utmark, kort oppsummert: Skog, fjell, strand, vann og naturområder som ikke er innmark.

Ved tvil kan man be kommunen gi en veiledende uttalelse, se friluftsloven § 20.

Husk uansett at spørsmålet om hva det er lov å gjøre i et område handler om mer enn å ta stilling til innmark og utmark.

Les også: Er golfbaner innmark eller utmark?

14 tanker om “Utmark og innmark – et lynkurs

  • For sitater og bruk av tekst fra allemannsretten.no gjelder det samme som for all annen omgang med tekst publisert på nett eller papir. Det vil si: Du kan fritt lenke fra en nettside til en annen. Du kan også sitere tekst (altså utdrag) innen rammene av sitatretten i åndsverkloven § 22. Enkeltartikler publiseres innimellom på papir i aviser og magasiner etter avtale med meg.

   Vennlig hilsen Marianne

 1. Dette gjelder en gammel bygdevei som delvis er gjengrodd av busker og trær. Veien ligger innenfor et inngjæret område til et småbruk. Gjære ligger nede i grunnen og er delvis ødelagt. Kan gjære fjernes og den gammle bygdeveien ryddes slik at den kan benyttes som tursti – uten at småbrukseieren kan nekte dette? ( Småbruket har for øvrig ikke vært bebodd på 55 år). Takknemmelig for svar.

 2. Mange grunneiere påberoper seg innmark så fort et område er inngjerdet. Er f.eks inngjerdet skogsområde hvor det går beitedyr, men ikke gjennomføres pleie av vegetasjon eller gjødsling, å regne som innmark?

  • Jeg har skrevet mer om hva som forstås med innmark og utmark i boken her, (s. 66-104): http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Kommentarutgaver/Friluftsloven

   Se særlig om betydningen av gjerder på s. 85 flg. Vær oppmerksom på at det finnes mange lovlige gjerder i utmark, særlig rundt beiteområder. Selv om beitearealet er utmark, kan det være utilgjengelig for ferdsel som følge av lovlig inngjerding. I slike tilfeller er det uten betydning om området på innsiden av gjerdet er innmark eller utmark. Av hensyn til friluftslivet er det viktig å vurdere behovet for passeringspunkter og god skilting når det gis tillatelse til gjerdehold i utmark.

 3. På en tidligere, større, jordbrukseiendom er det i dag regulert et mindre område for næringsutvikling i form av utleiehytter/ camping med tilhørende. Denne regulerte delen grenser til sjø. Der har alltid vært gjennomgang på hovedeiendommen noe grunneier har opprettholdt for at allmennheten skal ha tilkomst til et flott fjæra- og strandområde. Denne adkomsten opprettholdes gjennom reguleringsplan for tiltaket ved vei gjennom «gårdstunet». Deler av det regulerte området følger ei fjæra på ca. 150-200 meter, som også er det området hvor det også skal bygges inntil 7 utleiehytter. Området er inngjerdet for å holde beitedyr/ sauer utenfor det regulerte området. Vil det eventuelt være et krav om at allmennheten skal kunne ha tilgang til det arealet som er regulert og inngjerdet når grunneier har anordnet annen veiløsning til det populære fjæra- og strandområde. Fjærasonen er i dag inngjerdet med gjerde som går ut til marbakken for å holde beitedyr borte fra det regulerte området.
  Kan hele det regulerte området karakteriseres som innmark? Området ligger utenfor tettbygd strøk.

 4. Innmark ( dyrket mark og innmarksbeite)på gå gården der jeg bor er regulert til hensynssone friluft i kommuneplanen. Det står i retningslinjene at det skal lages avtale med grunneierne som sikrer at området kan brukes til friluftsliv om vinteren. Hvis ikke grunneierne er enig kan det lages en reguleringsplan. Er det ikke selvmotsigende med en hensynssone friluft på innmark? Det finnes jo ikke noen henyssone som bare varer halve året etter plan-og bygningsloven. Om sommeren er det jo ikke lov å ferdes på innmark etter friluftsloven.

  • Vinterferdselsretten er regulert i friluftsloven § 3 som sier at det er lov til å ferdes til fots både i innmark og i utmark, så lenge man holder seg unna de nærmeste områdene rundt bebyggelse: «i den tid marken er frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober.»
   Kommunen kan vedta hensynssone etter plan- og bygningsloven for å sikre denne retten. Men grunneiere kan i den forbindelse ikke pålegges å inngå avtale med kommunen (planbestemmelser og retningslinjer kan ikke regulere privatrettslige forhold). Konsekvensen av hensynssone friluft er at grunneieren f.eks. ikke kan gjerde inn arealet og sperre ferdsel om vinteren. Dersom kommunen ønsker å tilrettelegge for vinterfriluftsliv, for eksempel merke eller preparere skiløype, kreves grunneierens samtykke, da er det ikke tilstrekkelig med hensynssone.

 5. har hytte med tilhørende strandrett, hytta ligger ca 25 meter fra sjøen, det ferdes mye folk der, da det er opprettet kyststi. Det jeg lurer på, har folk lov til å slå seg ned foran hytta, soling og bading o.l

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s